Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Gaastra Mode B.V. (hierna te noemen Gaastra E-Store).

1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gaastra Mode B.V. , Amsterdamseweg 206,  1182 HL Amstelveen, service@gaastra-group.com Telefoon: +31 (0) 20 262 1939 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail); Gaastra UN Limited, Unit D6B, 15/F, Block B, TML Tower, 3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, Hong Kong) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

1.2 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan fuljoyment AG c/o Gaastra E-Store Heinrich-Seidel-Str. 5 19071 Brüsewitz Duitsland terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

1.3 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Gaastra Mode B.V. , Amsterdamseweg 206 ,  1182 HL Amstelveen,

service@gaastra-group.com

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

2. Levering / Verzendkosten

Voor Nederland kunt u ervan uitgaan dat u uw bestelling binnen 1 tot 2 werkdagen in huis heeft.

Gaastra E-Store zal zich inspannen om uw bestelling zoveel mogelijk binnen deze leveringstermijnen te (doen) leveren.

Vanaf 50 € is de bezorging gratis verzending.

3. Inwisselen van de cadeaubonnen

  1. Voor het inwisselen van een cadeaubon bestaat er geen minimale bestelwaarde.
  2. Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt om andere cadeaubonnen te kopen bij de Gaastra online shop.
  3. Cadeaubonnen zijn tot en met het einde van het derde jaar na koop inwisselbaar.
  4. Cadeaubonnen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingeleverd na een bestelling.
  5. Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden gebruikt.
  6. Als het bedrag van uw bestelling onder de totale waarde van de cadeaubon ligt, wordt het restbedrag in de vorm van een nieuwe cadeaubon aan u per e-mail verstuurd.
  7. Wanneer het bedrag van uw bestelling boven de totale waarde van de cadeaubon ligt, wordt u gevraagd het resterende bedrag via een andere betalingsoptie te betalen.
  8. Cadeaubonnen kunnen alleen in de officiële Gaastra online shop op www.gaastrastore.com worden gekocht, en niet op andere websites of bij reguliere Gaastra handelaren worden ingewisseld.
  9. Cadeaubonnen zijn niet met andere cadeaubonnen, vouchers en/of promoties te combineren.
  10. Mochten er bij het inwisselen van uw cadeaubon problemen ontstaan, kunt u via ons contactformulier contact opnemen, of direct met onze klantenservice bellen: +31 (0)208932921.
4. Prijzen en betaalmogelijkheden

Alle in de Gaastra E-Store getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde BTW.

U kunt de artikelen van uw keuze betalen middels Credit card, iDEAL, Afterpay en Paypal.
Daarnaast bieden we Nederlandse klanten eventueel de mogelijkheid middels Overschrijving vooraf te betalen.

Met digitale acceptgiro uw online bestelling betalen via AfterPay.

AfterPay voert voor Gaastra E-store het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij Gaastra E-store betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 400,00.

Mocht u via AfterPay bestellen dan gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden van AfterPay.
Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.
U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de AfterPay website.


5. Bestellingen weigeren

Het staat Gaastra E-Store vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Gaastra E-Store. Indien Gaastra E-Store een online bestelling niet aanneemt, deelt Gaastra E-Store dit u onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) mee.

6. Transportschade / Gebreken

Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dient u dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger (UPS) die de artikelen levert en dient u de aanname te weigeren. U verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per email via service@gaastra-group.com te melden bij Gaastra E-Store, zodat Gaastra E-Store de hier uit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken.

Bij eventuele klachten omtrent de dienstverlening kunt u contact opnemen met Gaastra E-Store klantenservice via email aan service@gaastra-group.com. Klachten worden in beginsel binnen 24 uur en in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen opgelost en mocht dit onverhoopt niet gebeuren dan stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

7. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Gaastra E-Store tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

8. Exploitant van de online shop

Gaastra Mode B.V.
Amsterdamseweg 206
1182 HL Amstelveen
Nederland


Gaastra UN Limited
Unit D6B, 15/F, Block B, TML Tower, 3 Hoi Shing Road
Tsuen Wan, Hong KongE-Mail: service@gaastra-group.com
Internet: www.gaastrastore.com

Geregistreerd: Amsterdam
KvK nummer: 70735824
BTW Nummer : NL85843959160B01 

COO: Tina Lo

9. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan Gaastra E-Store. Het is u niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaastra E-Store.

10. Uitsluiting aansprakelijkheid voor externe Links

Gaastra E-Store is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van Gaastra E-Store. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van Gaastra E-Store.

De aansprakelijkheid van Gaastra E-Store en de door Gaastra E-Store ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

11. Afbeeldingen

Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze eStore licht kunnen afwijken van het origineel.

12. Overig

Op alle overeenkomsten en overeenstemmingen tussen u en Gaastra E-Store is Duits recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.   
cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent." class="x-form-field x-form-empty-field x-form-text" style="width:100%;" autocomplete="off">