Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Gaastra Online B.V. (hierna te noemen Gaastra E-Store).

 • 1. Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Gaastra Online B.V., Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam, service@gaastraproshop.com, Telefoon: +31 (20) 894 3209) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  1.2 Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Fuljoyment AG c/o Gaastra E-Store, Heinrich-Seidel-Str. 5, 19071 Brüsewitz, Duitsland terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  1.3 Modelformulier voor herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
  – Aan Gaastra Online B.V., Hogehilweg 3, 1101 CA Amsterdam, service@gaastraproshop.com
  – Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  – Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  – Naam/Namen consument(en)
  – Adres consument(en)
  – Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  – Datum
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 • 2. Levering / Verzendkosten

  Voor Nederland kunt u ervan uitgaan dat u uw bestelling binnen 1 tot 2 werkdagen in huis heeft.

  Gaastra E-Store zal zich inspannen om uw bestelling zoveel mogelijk binnen deze leveringstermijnen te (doen) leveren.

  Voor Nederland hanteren EUR 5,- verzendkosten voor online bestellingen.

 • 3. Inwisselen van de cadeaubonnen

   

  • Voor het inwisselen van een cadeaubon bestaat er geen minimale bestelwaarde.
  • Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt om andere cadeaubonnen te kopen bij de Gaastra online shop.
  • Cadeaubonnen zijn tot en met het einde van het derde jaar na koop inwisselbaar.
  • Cadeaubonnen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingeleverd na een bestelling.
  • Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden gebruikt.
  • Als het bedrag van uw bestelling onder de totale waarde van de cadeaubon ligt, wordt het restbedrag in de vorm van een nieuwe cadeaubon aan u per e-mail verstuurd.
  • Wanneer het bedrag van uw bestelling boven de totale waarde van de cadeaubon ligt, wordt u gevraagd het resterende bedrag via een andere betalingsoptie te betalen.
  • Cadeaubonnen kunnen alleen in de officiële Gaastra online shop op www.gaastrastore.com worden gekocht, en niet op andere websites of bij reguliere Gaastra handelaren worden ingewisseld.
  • Cadeaubonnen zijn niet met andere cadeaubonnen, vouchers en/of promoties te combineren.
  • Mochten er bij het inwisselen van uw cadeaubon problemen ontstaan, kunt u via ons contactformulier contact opnemen, of direct met onze klantenservice bellen: +31 (0)208932921.

   

 • 4. Prijzen en betaalmogelijkheden

  Alle in de Gaastra E-Store getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde BTW.

  U kunt de artikelen van uw keuze betalen middels credit card, iDEAL, Klarna en Paypal.

  Met digitale acceptgiro uw online bestelling betalen via Klarna. Klarna voert voor Gaastra E-store het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale acceptgiro van Klarna via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij Gaastra E-store betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van € 500,00. Mocht u via Klarna bestellen dan gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden van Klarna. Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met Klarna opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het consumentendeel van de Klarna-website.

 • 5. Bestellingen weigeren

  Het staat Gaastra E-Store vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Gaastra E-Store. Indien Gaastra E-Store een online bestelling niet aanneemt, deelt Gaastra E-Store dit u onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) mee.

 • 6. Transportschade / Gebreken

  Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dient u dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger (PostNL) die de artikelen levert en dient u de aanname te weigeren. U verplicht zich de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per email via service@gaastraproshop.com te melden bij Gaastra E-Store, zodat Gaastra E-Store de hier uit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken.

  Bij eventuele klachten omtrent de dienstverlening kunt u contact opnemen met Gaastra E-Store klantenservice via email aan service@gaastraproshop.com. Klachten worden in beginsel binnen 24 uur en in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen opgelost en mocht dit onverhoopt niet gebeuren dan stellen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

 • 7. Eigendomsvoorbehoud

  De artikelen blijven eigendom van Gaastra E-Store tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

 • 8. Exploitant van de online shop

  Gaastra Online B.V.
  Hogehilweg 3
  1101 CA Amsterdam
  Nederland

  E-Mail: service@gaastraproshop.com
  Internet: www.gaastrastore.com

  Geregistreerd: Amsterdam
  KvK nummer: 69724717
  BTW Nummer : NL857985024B01

  Directie: Rens van de Schoor

 • 9. Intellectuele Eigendomsrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom op de content op de website komen toe aan Gaastra E-Store. Het is u niet toegestaan deze content te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaastra E-Store.

 • 10. Uitsluiting aansprakelijkheid voor externe links

  Gaastra E-Store is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van Gaastra E-Store. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van Gaastra E-Store.

  De aansprakelijkheid van Gaastra E-Store en de door Gaastra E-Store ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

 • 11. Afbeeldingen

  Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze E-Store licht kunnen afwijken van het origineel.

 • 12. Overig

  Op alle overeenkomsten en overeenstemmingen tussen u en Gaastra E-Store is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.